Teenuse kirjeldus

Katkematu side on elektroonilise side teenus Riigikogule, Vabariigi Presidendile, Riigikantseleile, Justiitsministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Siseministeeriumile, Välisministeeriumile, Politsei- ja Piirivalveametile, päästeasutustele, vanglatele ning Vabariigi Valitsuse määratud asutustele ja isikutele elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks vajalike sõnumite katkematuks ja töökindlaks edastamiseks.

Nõuded katkematule sidele ning konkreetsete isikute loetelu, kellele vastav teenus tagatakse, kehtestab Vabariigi Valitsus.

Katkematu side teenuse loomine on otstarbekas kombineerides erinevaid infrastruktuuri elemente, mis kuuluvad erinevatele omanikele.
Katkematu side teenuse puhul tuleb rääkida lairibaühendusel põhinevast teenusest st olemuslikult on katkematu side teenus lairibateenus!

Juurdepääsuteenused ja telefoniteenused on osa katkematu side teenusest.
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w