Kvaliteedi- ja energiajuhtimissüsteemi põhimõtted

Kvaliteedi- ja energiajuhtimissüsteemi lähtekohtadeks on RIKS põhikirjalised eesmärgid ja ülesanded ning nende täitmisel lähtutakse järgmistest juhtpõhimõtetest  -

kvaliteet, ratsionaalsus, turvalisus.

Kvaliteeti mõistame kui tegutsemist vastavalt sihtgrupi ootustele:

  1. Kõrgkäideldavate IK-teenuste vastavus rahvusvahelistes standardites (ITU, IMO, Euroopa Liidu jm dokumendid) sätestatud tehnilistele nõuetele ja kvaliteedistandarditele.

  2. Hindame teenuse teostamisel määramatuse mõju ja rakendame vajalikke meetmeid nõuetele vastavuse tagamiseks.

  3. Tegutsemine vääramatu jõu korral. 

Ratsionaalsus saavutatakse kasutajatele teenuste osutamisega kuluefektiivsel viisil, kasutades vajalikke ressursse otstarbekalt. Personali ristkasutus aitab tagada hea asendatavuse ning operatiivsuse.

Turvalisus on tagatud organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamisega, et vältida volitamata juurdepääs RIKSi seadmetele ja infole. Infovarade turvalisuse tagamiseks on rakendatud kolmeastmeline etalonturbe süsteem ISKE.

RIKSi energiajuhtimine põhineb energiatõhususe ohjel ja energia efektiivsel kasutamisel pideva jälgitavuse kaudu.

RIKSi energiajuhtimise lähtekohad on:

Energiasäästlik lähenemine - hankimisel jälgime ühe kriteeriumina energiasäästu.

Energiatõhususe pidev parendamine – leiame võimalusi pakkuda klientidele energiatõhusamat teenust läbi elektrienergia efektiivsema kasutamise.

Energiakasutuse teave - teavitame töötajaid tõhusatest energiakasutuse võimalustest. w
 w
 w
 w
 w
 w
 w
 w